КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Изготвяне на ОВОС, ЕО, оценка за съвместимост с Натура 2000

 Оценка на въздействието върху околната среда: 

-Изготвяне на "Уведомление за инвестиционно предложение" (ИП) до РИОСВ/МОСВ по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), в т.ч. попълване на информация по чл.4, ал. 3 от наредбата;
-Изготвяне на "Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС" на ИП по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, в т.ч. попълване на информацията по Приложение 2 от наредбата;
-Изготвяне на "Оценка на въздействието върху околната среда" на ИП по редна на ЗООС и Наредбата за ОВОС;

 

Екологични оценки:

 -Изготвяне на "Искане за преценяване на необходимостта от ЕО на план,програма,проект" по реда на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), в т.ч. попълване на информацията по Приложение 2 от наредбата;
 -Изготвяне на "Екологична оценка на план,програма,проект" по реда на ЗООС и Наредбата за ЕО; 

 

Оценка за съвместимост:

-Изготвяне на "Уведомление за ИП, план, програма и проект" по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС);

-Изготвяне на предварително становище за допустимостта и вероятността за реализация на ИП в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000;

-Изготвяне на "Оценка за степента на въздействие на ИП, план,програма и проект върху защитени зони" от Европейската екологична мрежа Натура 2000 по реда на чл.22 от Наредбата за ОВОС и чл. 31, ал.10 от ЗБР;