КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Услуги

 

Обосновки за финансиране, оценки на обезпечения за финансови институции SGЕкспресбанк, клон София, Демирбанк – България АД, Насърчителна Банка АД; „Банка Запад – Изток” АД, „Банка ДСКаса” АД и др.

 • Оценки на предприятия и активи

  Оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, интелектуална собственост, финансови институции и финансови активи, произведения на изкуството;  Анализи на правното състояние Информационни проспекти за следните възложители:
     • Агенция за приватизация
     • Министерство на икономиката (промишлеността)
     • Министерство на финансите
     • Министерство на енергетиката
     • Други министерства и ведомства
     • На регионално равнище и други възложители
     • Министерство на образованието и науката – оценки на обекти на интелектуална собственост.
 • Проектантска дейност

 • Изготвяне на ОВОС, ЕО, оценка за съвместимост с Натура 2000

  Оценка на въздействието върху околната среда:

   -Изготвяне на Уведомление за инвестиционно предложение (ИП);
   -Изготвяне на Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП;
   -Изготвяне на ОВОС на ИП по редна на ЗООС и Наредбата за ОВОС;

  Екологични оценки:

   -Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от ЕО на план,програма,проект;
   -Изготвяне на ЕО на план,програма,проект по реда на ЗООС и Наредбата за ЕО; 

  Оценка за съвместимост:

  -Изготвяне на Уведомление за ИП, план, програма и проект по реда на Наредбата за ОС;

  -Изготвяне на предварително становище за допустимостта за реализация на ИП в защитени зони от Натура 2000;

  -Изготвяне на Оценка за степента на въздействие на ИП, план,програма и проект върху защитени зони от Натура 2000;

 • Изготвяне на финансови анализи

  Изготвя финансови анализи и Анализи на разходи и ползи.
 • Концесионни анализи


 • Оперативни програми на ЕС


 • Пазарни оценки на недвижими имоти