КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Финансирания

 

Начало

             

 

                                                      

Проектното предложение по процедура: BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, с кандидат МММ ЕООД и наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е одобрено и договорирано.

 

Проектът  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

Период на изпълнение: 23.09.2020 год. – 23.12.2020 год.

 

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството,  необходим за нормалното продължаване на работния процес и успешно преодоляване на  икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

 

 

Приключи изпълнението на проект  BG16RFOP002-2.073-15402-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта се използва високоликвиден паричен ресурс за покриване на оперативни разходи на дружеството, което доведе до нормално продължаване на работния процес в условията на утежнена икономическа действителност породена от забавени плащания от страна на контрагенти на фирмата.

При изпълнението на проекта се спазиха хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

 

Постигната е основната цел на проектно предложение за осигуряването на оперативен капитал за „МММ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

 

 

Фирма МММ ЕООД има основно предмет на дейност: оценки, проучвания, и консултантска дейност в това число:

 

1. Оценка на предприятия, материални, нематериални и финансови активи, материални запаси, вземания и др. 

2. Изготвя Финансово - икономически анализи, анализи на разходи и ползи; концесионни анализи, изготвяне на апликационни форми за кандидатсване по Оперативни програми;
3. Разработване на бизнес планове и анализи на дейността на фирмата;
4. Квалификационни и образователна курсове;

 

 МММ ЕООД е регистрирана в СГС през 1994 г. и извършва бизнес оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, други материални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата, финансови институции.


Оказва консултантска помощ при съставяне на бизнес-планове за развитие на фирмите и икономически обосновки за отпускане на кредити, оценки за залог, оценки на финансови институции, както и оценки за въздействието върху околната среда на конкретно производство по утвърдени международни методики.
Изготвя концесионни анализи в съответствие със Закона за концесиите на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.

МММ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 – 2000 от IQA с рег. No 041/2006 г.

 

Фирма МММ ЕООД е сертифицирана от КНОБ със Сертификат с рег. № 902500025 от 20.017.2017 г за оценка на Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

Опитът в оценяванетодатира от 1994 г. Първоначално е лицензирана от Агенцията за приватизация с Лиценз: 10 501 за оценка на цели предприятия, машини и съоръжения, недвижимо имущество, финансови активи и финансови институции и интелектуална собственост.

Термини
ОВОС - оценка на въздействието върху околната среда
ДОВОС - Доклад по ОВОС
Консултации -
Оценки -