КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Компанията

 

Фирма "МММ" ЕООД е широка специализация в консултантската, проучвателната и проектантска дейност.
С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в сферата на опазване на околната среда в съответствие с действащата в Р. България нормативна уредба.
В съответсвия със Закона за концесиите изготвя концесионни анализи на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.
Извършва бизнесоценки на търговски предприятия, финансови институции и финансови активи, недвижими имоти, машини и съоръжения, други нематериални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата.
Оказва консултантска помощ при анализ на финансовото, техническото и технологично състояние на дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове, икономически обосновки за външно финансиране, оценки на различни активи за финансови институции.

 • Управление

  Сертифициран оценител
 • Експерти

  Специализиран състав на фирмата:

   

  инж. Антон Михайлов Михайлов, Ръководител на екипа, сертифициран оценител на търговски  предприятия и вземания със сертификат № 500100262 от 14.12.2009 год. на КНОБ; оценител на недвижими имоти със сертификат № 100100751 от 14.12.2009 год.; оценител на машини и съоръжения със сертификат № 300100291 от 14.12.2009 год.; оценител на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения със сертификат № 400100043 от 14.12.2009 год;

   

  Д-р по икономика Калина Христова Кавалджиева, сертифициран оценител на търговски  предприятия и вземания със сертификат № 500100270 от 14.12.2009 год. на КНОБ; оценител на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения със сертификат № 400100142 от 25.01.2017 год;

   

  Христо Николов Кавалджиев – оценител на движимо и недвижимо имущество. Сертифициран оценител със Сертификат № 100100772 от 14.12.2009 г. на КНОБ за оценка на недвижими имоти; Сертификат № 300100301 от 14.12.2009 г. на КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

   

 • Опит на Фирма МММ ЕООД

  Има натрупан опит в: Експертни оценки на инвестиционни проекти, Концесионни анализи, Оценки на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, материални запаси - суровини, стоки, незавършено производство, готова продукция, резервни части, недвижими имоти, финансови институции и финасови активи, нематериални активи, Доклади по ОВОС и оценка на щети и др.
 • Оценители


 • Администрация


 • Партньори

  Фирмата работи със свои партньори и контрагенти в следните градове: Добрич, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Разград, В. Търново, Плевен, Враца, Видин, Хасково и др.
  Чрез два консорциума, МММ ЕООД е в делови отношения за иработване на инвестиционните проекти за изграждане на ВиК системите в едно с ПСОВ на с. Крупник и гр. Симитли, община Симитли и за рехабилитация на депо за ТБО на гр. Бяла Слатина.

 • Членство

  Асоциацията на Българските Оценители

  Камара на независимите оценители в България

  Българската асоциация на управленските консултантски организации