КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Управление

 

Инж. Антон Михайлов – Сертифициран оценител на Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения; Удостоверение № 504 / 26.03.2007 г. на МОСВ с елементи на оценка: „Качество на атмосферия въздух”, „Шум”, „Вибрации” „Вредни лъчения”; Председател на Съвета на регионална колегия "София - град, София - област" (СРК СГСО) към Камара на незавицимите оценители (КНОБ). Лектор в курсове за подготовка на оценители за машини и съоръжения и недвижими имоти.


За контакти: +359888 912 535